پروژه مجموعه استخر مبارک آباد

پایان پروژه استخر واقع در مبارک آباد تهران خیابان افتخاریان که این مجموعه دارای استخر شنا ، جکوزی آب گرم ، حوضچه آب سرد و سونا خشک میباشد .

لوله کشی سیستم تصفیه خانه با استفاده از لوله های پیمتاش ترکیه استفاده شده است .