پاشیدن آب بر روی سنگهای گرم سونا خشک

پاشیدن آب بر روی سنگهای گرم

هنگامیکه دمای اتاق سونا بالا می رود هوای اتاق خشک می شود میتوان با پاشیدن اب روی سنگها رطوبت هوا را به مقدار مناسبی
برساند.

تنظیم میزان رطوبت و حرارت تجربی و متناسب با خواست استفاده کننده باید باشد. و می توان بصورت دستی این میزان را
توسط پاشیدن آب از جلو هیتر و یا بصورت مستقیم از بالای سنگها انجام شود.

[1لیتر (یا نصف لیوان)می باشد]

به هیچ عنوان مقدار زیاد آب را به روی سنگها نباید ریخت

نکته مهم: حداکثر مقدار آب برای پاشیدن 2
درصورتی که بیش از اندازه بر روی سنگها آب ریخته شود قسمتی از آن بخار خواهد شد و مابقی بصورت آب جوش به اطراف غلیان
خواهد کرد که موجب آسیب رساندن به دستگاه و محیط می شود.

توصیه می شود آب بصورت اسپری برروی سنگها ریخته شود.

هنگامیکه کسی کنار هیتر است هیچگاه آب روی هیتر نریزید زیرا بخار داغ پوست آنها را خواهد سوزاند.

و استفاده ازآب کلردار و یا آب دریا جهت کم کردن حرارت هیتر برقی ممنوع می باشد.