نگهداری استخر خانگی آپارتمان پاسداران

این استخر دارای استخر شنا ، سونای خشک ، سونا بخار و جکوزی آب گرم میباشد .

سیستم تصفیه این استخر خانگی شنی از نوع آهنی نیز میباشد .