نگهداری استخر خانگی ویلایی واقع در مهرشهر کرج  _ سرویس و نگهداری _ خدمات نگهداری استخر

نگهداری این استخر هر هفته که در هر جلسه جاروی کف استخر بکواش سیستم تصفیه خانه ( احیائ سیستم تصفیه ) تزریق مواد مورد نیاز جهت بالا بودن کیفیت آب .

سرویس استخر مهرشهر _سرویس استخر خانگی ویلایی مهرشهر کرج