نگهداری استخر خانگی آپارتمانی واقع در سعادت آباد علامه شمالی 

این استخر دارای استخر شنا سونای خشک و سونای بخار و جکوزی آب گرم میباشد و نوع تصفیه شنی فلزی می باشد .

سیتم گردش آب به صورت سر ریز دائم میباشد .