نگهداری مجموعه استخر خانگی واقع در خیابان نفت تهران که این مجموعه داری استخر شنا سونای خشک وسنای بخار حضچه آب سرد و جکوزی آب گرم که سیستم تصفیه این استخر شنی نیز هستند .