نگهداری استخر خانگی واقع در میدان فرهنگ خیابان ششم

این استخر دارای استخر شنا جکوزی آب گرم سونای خشک و سونای بخار میباشد .

سیستم تصفیه به صورت شنی از نوع هایوارد بوده که متناسب با نوع محیط موتور خانه استفاده شده است .