نگهداری استخر خانگی آپارتمانی واقع در مهر شهر کرج

این استخر دارای استخر شنا جکوزی آب گرم سونای خشک و سونا بخار می باشد که سیستم تصقیه آن شنی و فیلتر از نوع پنتیر آمریکا میباشد و سیستم به صورت سرریز دائم میباشد .

جهت همکاری در ارائه خدمات تماس بگیرید