نگهداری استخر سفارت تایلند

سرویس نگهداری استخر سفارت تایلند

نگهداری استخر سفارت تایلند که دارای سیستم تصفیه با فیلتر شنی و گرمایش با هیترهای گازی میباشد که نوع سیستم ساده و مناسب با شرایط استخر ساخته شده است .