خدمات نگهداری استخر خانگی

شامل جاروی کف استخر ، بکواش فیلترهای تصفیه ، تست آب ( PH و TDS و CL ) میباشد . هزینه مواد مصرفی شامل اسید ، کلر ، کات کبود ، زاج و . به عهده خود مجموعه و ساختمان می باشد . خدمات اضافه شامل اسید شویی ، تعمیرات پمپها و..، نصب لوازم جانبی ( پله استخر ، هندریل ، دستگیره استیل و.. ) و.. هزینه جداکانه دارد .

ورود به کانال

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر

خدمات نگهداری استخر

واقع در تهران

در یافت اطلاعات بیشتر