اسیدشویی و بندکشی استخر روباز

اسید شویی و بندکشی استخر روباز واقع در کردان 98

اسید شویی استخر خصوصی ویلایی واقع در کرداان 98

این استخر به علت سرمای شدید منطقه کردان باید آب در داخل آن را نگه دارند و از خالی کردن آن خودداری کنند زیرا در صورت خالی بودن استخر به علت برودت هوا باغ ترک خوردن و کنده شدن کاشی ها میشود و این عمل به علت عدم استفاده از کلر در این دوران باعث تشکیل جلبرگ و رسوب شده است که با اسید شویی و بندکشی استخر به روز اول تبدیل شده است .