اسیدشویی و بندکشی استخر روباز

اسید شویی و بندکشی استخر روباز واقع در کردان 98

اسید شوییو نظافت استخر 1
اسید شوییو نظافت استخر 2
اسید شوییو نظافت استخر 3
اسید شویی استخر ویلایی خصوصی 1
بندکشی استخر خصوصی ویلایی
بندکشی و ترمیم استخر خصوصی
بندکشی استخر ویلایی

اسید شویی استخر خصوصی ویلایی واقع در کرداان 98

این استخر به علت سرمای شدید منطقه کردان باید آب در داخل آن نگه دارند و از خالی کردن آن خودداری خوند زیرا در صورت خالی بودن استخر به علت برودت هوا باعٍ ترکخوردن و کنده شدن کاشی ها میشود و این عمل به علت استفاده از کلر در این دوران باعث تشکیل جلبرگ و رسوب شده است که با اسید شویی و بندکشی استخر به روز اول تبدیل شده است .