اسید شویی فیلترهای تصفیه

اسید شویی فیلتر های تصفیه

انجام این عملیات در راستای تعویض سیلیس های  تصفیه ( شن تصفیه ) فیلتر شنی انجام میشود که علت اصلی این عمل عدم خوب کار نکردن فیلتراسون می باشد که به علت بالا بودن سختی آب و دیر بکواش زدن باعث سفت شدن یا به هم چسبیدن سیلیس های داخل فیلتر میشود که با اسید شویی این فیلتر قیمتهای سیلیس که به هم چسبیده هستند از هم جدا و قابل تعویض می باشد .