اسید شویی استخر پاسداران(جعفری)

اسید شویی استخر پاسداران(جعفری)
اسید شویی استخر پاسداران(جعفری)
اسید شویی استخر پاسداران(جعفری)
اسید شویی استخر
اسید شویی استخر پاسداران(جعفری)
اسید شویی استخر پاسداران(جعفری)

اسید شویی استخر خانگی

اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی واقع در پاسداران خیابان جعفری که  به علت عدم استفاده از کلر آب ، آب دچار ایراد شده و رسوب کریستالی بر روی دیواره و کف استخر ایجاد کرده است و تنها راه بازگرداندن به حالت عادی تخیل کامل و اسید شویی کامل استخر نیز میباشد .

در این حالت فیلتر تصفیه هم دچار ایراد میشود زیرا که همان رسوبی که در داخل استخر ایجاد شده در دخال فیلتر هم اتفاق افتاده با این تفاوت که رسوب داخل فیلتر به مراتب بیشتر از داخل استخر است .