اسید شویی استخر آپارتمانی واقع در فرمانیه تهران که دارای استخر شنا جکوزی و سونای بخار که به علت استفاده از کلر پودری نامطلوب خاکدار که ایجاد سروب در دیواره و کف استخر شده بود .