اسید شویی استخر شهریار 1

اسید شویی استخر شهریار

این استخر در باغستان شهریار واقع شده است و نگهداری آن پس از اسید شویی در اختیار داریم .

اسید شویی استخر ویلایی شهریار که به علت خاک زیاد محیط و عدم استفاده از کلر و کات کبود جلبرگ فراوانی زده که با اسید شویی مجددا به حالت اولیه در آمده است .