اسید شویی استخر مهرشهر روباز
اسید شویی استخر روباز مهر شهر
اسید شویی استخر ویلایی مهرشهر
اسید شویی استخر ویلایی مهرشهر
تمیزکاری استخر ویلایی مهرشهر
اسید شویی استخر ویلایی مهرشهر کرج
اسید شویی استخر و تمیزکاری مهرشهر

اسید شویی استخر خانگی ویلایی واقع در مهرشهر کرج که علت عدم رسیدگی مناسب به این استخر دچار ترکیدگی کاشی های کف این استخر شده که منجر به تراشیدن و کاشی کاری مجدد کف استخر شد .

این استخر عدم استفاده از تصفیه مناسب دچار رسوب گیری در دیواره و کف این استخر شده که با تعمیرات و اسید شویی مجددا فعال گردید .

اسید شویی استخر روباز مهرشهر و اسید پاشی و شستشوی استخر