اسید شویی استخر روباز در چالوس

اسید شویی استخر چالوس
اسید شویی استخر چالوس 2
اسید شویی استخر چالوس 3
اسید شویی استخر چالوس 4
اسید شویی استخر چالوس 4
اسید شویی استخر چالوس 4

اسید شویی استخر ویلایی واقع در چالوس که علت خراب شدن آب این استخر و صفر شدن کلر اب می باشد که عدم رسیدگی به موقع منجر به خسارتهای مالی میشود که هم هزینه اسید شویی و هم هزینه آب را به همراه داشته است .