اسید شویی استخر روباز در چالوس

اسید شویی استخر ویلایی واقع در چالوس که علت خراب شدن آب این استخر و صفر شدن کلر اب می باشد که عدم رسیدگی به موقع منجر به خسارتهای مالی میشود که هم هزینه اسید شویی و هم هزینه آب را به همراه داشته است .