اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی واقع در پاسداران که علت خراب شدن آب این استخر رسوبی شدن اب براثر سختی آب چاه  که منجر به رسوب لوله های کالوانیزه شدن و زبری دیواره و پایین امدن کیفیت  آب استخ و جکوزی شده  که برای رفع این ایران باید آب استخر تخلیه و اپس از اسید شویی استخر مجددا استخر را پر کنیم .