این استخر در مبارک آباد پاسدارن تهران واقع میباشد و دارای استخر سونای خشک و جکوزی و حضچه آب سرد نیز میباشد .

اسید استفاده شده در این استخر اسید چند منظوره ( جیر ) می باشد .

اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی پاسداران
اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی پاسداران
اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی پاسداران
اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی پاسداران
اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی پاسداران
اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی پاسداران
جهت همکاری در ارائه خدمات تماس بگیرید