اسید شویی استخر خانگی – میدان الف

نظافت و اسید شویی استخر خانگی

این استخر دارای استخر شنا و سونای خوشک میباشد . که نگهداری این مجموعه به عهده خدمات تاسیسات کبیر میباشد . بسیار کوچک و عالی با حداقل تجهیزات .