اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه 2

اسید شویی استخر خانگی

اسید شویی استخر خانگی واقع در زعفرانیه که به علت عدم استفاده از کلر و تنظیم آب ایجاد رسوی در دیواره و کف استخر و جکوزی شده است