اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه 2

اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه 3
اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه7
اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه 4
اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه 6
اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه 1
اسید شویی استخر خانگی زعفرانیه 6

اسید شویی استخر خانگی

اسید شویی استخر خانگی واقع در زعفرانیه که به علت عدم استفاده از کلر و تنظیم آب ایجاد رسوی در دیواره و کف استخر و جکوزی شده است