اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی واقع در کوی فراز

اسید شویی استخر خانگی آپارتمانی واقع در کوی فراز که علت خراب شدن آب این استخر اسیدی شدن اب براثر شستشوی با اسید و ریختن اسید به داخل آب استخر که منجر به خوردگی لوله های کالوانیزه شدن و زنگ آب تولید کرده و همین زنگ آب باعث تغیر رنگ دیواره های استخر شده که برای رفع این ایران باید آب استخر تخلیه و اپس از اسید شویی استخر مجددا استخر را پر کنیم .