اسید شویی استخر آپارتمانی واقع در میرداماد

اسید شویی استخر آپارتمانی واقع در میرداماد که این استخر در مساحت حدود 300 متر که علت اسید شویی این استخر ایجاد شدن رسوب در دیواره و کف استخر که  عدم استفاده از قرص کلر باعث ایجاد رسوب بر دیواره و کف بالا بودن سختی آب چاه منطقه منجر به این حالت شده است . اسید شویی اسن استخر با اسید چند منظوره جیر شستشو شده است .