مزایای شنا برای سلامت بدن

اسکیمر کوچک دهانه باز مدل EM0020

اسکیمر و مشخصات

اسکیمرها مسیرهای خروجی مجزایی هستند که به طور متناوب دور تا دور استخر قرار میگیرند.

با وجودی که ورودی اسکیمرها هم سطح آب درون استخر میباشد ،سبد اسکیمر زیر سطح آب استخر قرار میگیرد.
و از آن جایی که پای افراد ممکن است برروی این دریچه ها قرار گیرد،باید در جای مناسب نصب شوند و سطح لغزنده نداشته باشند.

سبدهایی که در جعبه های اسکیمر وجود دارند برگ هاو سایر آشغال های بزرگ را که ممکن است باعث مختل شدن سیستم تصفیه شوند را جمع آوری میکند.

اسکیمرهایی که در آن برگ،علف و آشغال گیر کرده باشد باعث میشود آب استخر به سرعت کدر شود چون باعث ایجاد وقفه در جریان آب به سمت فیلترها میشوند.

در اسکیمرها از دریچه هایی که جریان یک طرفه رادر اسکیمر به وجود می آورند استفاده میشوند و این بخش ضروری اسکیمر می باشد زیرا وقتی آشغال وارد سبد اسکیمر میشود،این دریچه ها از برگشت آن به استخر جلوگیری میکند.

سطح آب استخر باید حداقل سه اینچ بالاتر از دریچه های جریان یکطرفه قرار گیرند(آبی که از این سطح توصیه شده بالاتر رود از طریق دریچه ها و اسکیمرها تخلیه میشود)

اگر جهت جلوگیری از آسیب دیدن پمپ ها،آب کافی در اسکیمرها جریان نداشته باشد،این اسکیمرها میتوانند موجب مکش هوا شوند.بنابرین همیشه بایستی مقدار کافی آب در سبدهای اسکیمر وجود داشته باشد.

اسکیمرهایی که به پمپ نزدیک ترند عمل مکش قوی تری انجام میدهند و اسکیمرهایی که از پمپ فاصله بیشتری دارند مکش کمتری دارند و بنابرین باید کاملاً باز شوند.

جهت همکاری در ارائه خدمات تماس بگیرید