آشنایی با میزان مناسب ‏pH‏ آب استخر

تست کلر و PH محلولی مدل PCT03
آشنایی با میزان مناسب ‏pH‏ آب استخر
یکی از مهمترین مفاهیم و پارامترهای حفظ تعادل شیمیایی آب استخر، مربوطه به اندزه گیری pH و نحوه تنظیم آن در بازه مناسب آب استخر است.
در این مقاله با موارد زیر آشنا خواهید شد:
– مفهوم pH
– بازه مناسب pH آب استخر جهت شنا
– تأثیرات حفظ pH آب استخر در بازه استاندارد تعریف شده
– نحوه تنظیم pH با استفاده از مواد شیمیایی مخصوص این کار
– معرفی چند ماده شیمیایی مهم جهت تنظیم pH آب استخر