• آب ژاول کار مایع

کلر مایع جایگزین کلر شکری ( پودری ) و قرص کلر میباشد که در هرلیتر ۱۵ گرم گاز کلر ۱۰۰ درصد و ۲۰ گرم کربنات وجود دارد که کربنات مانع از پریدن گاز کلر میشود .

آب ژاول ( کلر مایع )

کلر مایع جایگزین کلر شکری ( پودری ) و قرص کلر میباشد که در هرلیتر ۱۵ گرم گاز کلر ۱۰۰ درصد و ۲۰ گرم کربنات وجود دارد که کربنات مانع از پریدن گاز کلر میشود .

آب ژاول کار مایع

اسید ۴ لیتریآبژاول